ADR mokymai ADR MOKYMAI ADR (Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) yra Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais. Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat